2021 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අත්සන් තැබීම අප්‍රේල් 30.

මෙම වසරට අදාළ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සඳහා අත්සන් තැබීම අප්‍රේල් මස 30 වැනිදා වන විට සිදුකරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. එහි සභාපති නීතීඥ නිමල් ජි.පුංචිහේවා මහතා සදහන් කළේ ඡන්ද…

Continue Reading2021 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අත්සන් තැබීම අප්‍රේල් 30.