225 සකස් කර ගැනීමේදී සැබෑ ලෙස මහජන මතය නියෝජනය වනවාද?

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කොරෝනා බෝවීමත් සමග බොහෝදෙනා විවිධ උපහාසාත්මක වැකි සමාජ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රචාරය කරනු පෙනේ. එම උපහාසයන් 225 කෙරෙහිම ජනතාව තුළ ඇති කලකිරීම පිළිබිඹු වන්නක් ලෙස ඇතැම්හු සිතති. නමුත් එය…

Continue Reading225 සකස් කර ගැනීමේදී සැබෑ ලෙස මහජන මතය නියෝජනය වනවාද?