ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා නිලධාරීන් අද කෝප් කමිටුවට.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් ගබඩාකිරීම සහ බෙදාහැරීමට අදාල විශේෂ විගණන වාර්තාව අද  කෝප් කමිටුවේදී සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිත බව කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසීය. මේ අනුව ලංකාවේ ඛනිජ…

Continue Readingලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා නිලධාරීන් අද කෝප් කමිටුවට.