නව විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනා හා එම චෝදනා සොයා බැලීමට පත්කළ කමිටු වාර්තා අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා නව විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් (Commission…

Continue Readingනව විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක්