පාර්ලිමේන්තු සතිය දින දෙකකට සීමාවෙයි.

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත රෙගුලාසි අනුගමනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු සතියේ රැස්වීම්වල කටයුතු 19 අඟහරුවාදා සහ 20 වන බදාදා යන  දින දෙකට පමණක් සීමා කිරීමට අද රැස්වූ පක්ෂ නායකයින් තීරණය කළේය. හෙට පෙ.ව 10.00ට ආරම්භ…

Continue Readingපාර්ලිමේන්තු සතිය දින දෙකකට සීමාවෙයි.