ඉන්දියානු ගොවි වීදි විරෝධය සහ ගෞතම් අදානි

ගොවි ජන දුක ලෝක බැංකු වාර්තාවලට අනුව ඉන්දියාවේ ශ්‍රම බලකායෙන් 40%ක් ගොවියෝ වෙති. 2014 සිට 2019 කාල පරාසය තුළ ගොවීන්ගේ වැටුප් අඩු මට්ටමක පැවති අතර ඔවුන් මුහුණ දුන් නියඟය සහ…

Continue Readingඉන්දියානු ගොවි වීදි විරෝධය සහ ගෞතම් අදානි