නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට තවත් යෝජනාවලියක්.

දේශය සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති, පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන්‌ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට අදාළ යෝජනාවලියක්‌ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්‌ කෙටුම්පත් ‌ කිරීමේ විශේෂඥ කමිටුවට ඉදිරිපත් ‌ කර නිබේ. ඒ අනුව ඒකීය රාජ්‍ය…

Continue Readingනව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට තවත් යෝජනාවලියක්.