රන්ජන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ අවසන් තීරණය තව සති තුනකින්

රන්ජන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ අවසන් තීරණය තව සති තුනකින්.

Continue Readingරන්ජන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ අවසන් තීරණය තව සති තුනකින්

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකියන් මව්බිමට ගෙන්වීමේ වැඩපිළිවෙල.

ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ස්ථාවර නියෝග 27/2 යටතේ විමසන ලද ප්‍රශ්න සඳහා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ පිළිතුරු  ප්‍රකාශය විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකියන් මව්බිමට ගෙන්වීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවට තිබෙන…

Continue Readingවිදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකියන් මව්බිමට ගෙන්වීමේ වැඩපිළිවෙල.