දුම්කොළ බදු සහ වත්කම්‌ සහ වගකීම්‌ ප්‍රකාශ කිරීමේ නීතිය සංශෝධන පනත්‌ කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  1999 අංක 08 දරන දුම්කොළ බදු පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්‌ කෙටුම්පත  http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/12/60-2020_S.pdf 1975 අංක 1 දරන වත්කම්‌ සහ වගකීම්‌ ප්‍රකාශ කිරීමේ නීතිය…

Continue Readingදුම්කොළ බදු සහ වත්කම්‌ සහ වගකීම්‌ ප්‍රකාශ කිරීමේ නීතිය සංශෝධන පනත්‌ කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට.