අද පාර්ලිමේන්තුව…

අද  දිනයේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත්‌ කෙටුම්පත -  දෙවනවර කියවීම.http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/11/49-2020_S.pdf  සාක්ෂි (සංශෝධන) පනත්‌ කෙටුම්පත -  දෙවනවර කියවීම.http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/11/53-2020_S.pdf  ඇප (සංශෝධන) පනත්‌ කෙටුම්පත - දෙවනවර කියවීම.http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/11/52-2020_S.pdf විවාදයන් සිදුකිරීමට නියමිතය. අධිකරණ  අමාත්‍ය…

Continue Readingඅද පාර්ලිමේන්තුව…