පලාත් සභා ගැන ඉක්මන් තීරණයකට එළඹෙමු

පසුගිය රජය මෙන්ම වර්තමාන රජය යටතේදීද පලාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම දිගින දිගටම කල් යන ලකුණූ පහලවෙමින් තිබේ. 2021 වසර අවසානයේ අපට අසන්නට ලැබුණ ප්‍රවෘත්තියක් වූයේ පලාත් සභා ක්‍රමයට එරෙහි සමහර…

Continue Readingපලාත් සභා ගැන ඉක්මන් තීරණයකට එළඹෙමු