2021 පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්‌වීම හෙට.

හෙට දිනයේ  1. සාප්පු හා  කාර්යාලයීය සේවකයන්‌ පිළිබඳ (සේවය සහ වේතන විධිමත්‌ කිරීමේ) (සංශෝධන) පනත් ‌ කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම.http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/10/44-2020_S.pdf 2. ස්ත්‍රීන්‌, තරුණ අය සහ ළමයින්‌ සේවයෙහි යෙදවීමේ (සංශෝධන)  පනත්‌…

Continue Reading2021 පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්‌වීම හෙට.