විස්සයි විස්සේ කොටස් වෙළඳපොළ…

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සංධිස්ථාන රැසක් සනිටුහන් කිරීමට 2020 වසරේ දී අවස්ථාව ලැබී ඇත. මෙහිදී කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වසර තුළ දී 10.5% ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්…

Continue Readingවිස්සයි විස්සේ කොටස් වෙළඳපොළ…