නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියට අවශ්‍ය නිර්ණායක සකස් කිරීමට කමිටුවක්

නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ නිර්ණායක සකස් කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ රැස්වීමක් ඊයේ (31) දිනයේ පැවති අතර එහිදී එම තීරණය…

Continue Readingනව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියට අවශ්‍ය නිර්ණායක සකස් කිරීමට කමිටුවක්