අද සිට බදු වෙනස් වන හැටි…

උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද සහ පොලී ආදායම් මත රඳවා ගැනීමේ බද්ද අද සිට අහෝසි වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. මසකට රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ආදායමක් ලබන පුද්ගලයෙකු උපයන විට බද්ද…

Continue Readingඅද සිට බදු වෙනස් වන හැටි…