2021 පළමු පාර්ලිමේන්තු සතිය ජනවාරි 05 – 08

ලබන වසරේ පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සතිය ජනවාරි 05 වැනිදා සිට 08 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා නිවේදනය කරයි.…

Continue Reading2021 පළමු පාර්ලිමේන්තු සතිය ජනවාරි 05 – 08