පළාත් සභා මැතිවරණය,නව ව්‍යවස්ථාවට පෙරද?පසුද?

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇතැමුන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කළ ද එම මැතිවරණ පැවැත්වීමේ බලාපොරොත්තුව අතහැර නැතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි. ආණ්ඩුව සමග කිසිදු සාකච්ඡාවක් නැතිව ඇතැමුන් විවිධ…

Continue Readingපළාත් සභා මැතිවරණය,නව ව්‍යවස්ථාවට පෙරද?පසුද?