නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට දෙමළ සන්ධානයෙන් යෝජනාවලියක්…

උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කර පූර්ණ ලෙස බලතල විමධ්‍යගත කෙරෙන ෆෙඩරල් ව්‍යූහයේ විසඳුමක් සහිත ප්‍රාන්ත සභා ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානය නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමේ…

Continue Readingනව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට දෙමළ සන්ධානයෙන් යෝජනාවලියක්…