නොවිසඳෙන ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ධීවර අවුල.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පටු මුහුදු තීරයේ මාළු ඇල්ලීම පිළිබඳව දශක කිහිපයක් තිස්සේ ඇදෙමින් පවතින ගැටලුවට ආණ්ඩුවලින් තිරසාර විසඳුමක් ලැබී නැති තැන මුහුණට මුහුණල සාකච්ඡා කිරීමේ සූදානමක් දෙරටේ ධීවර…

Continue Readingනොවිසඳෙන ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ධීවර අවුල.