19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ජනතාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර මතයක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දරණ මතය දැනගැනීම පිණිස One Test Initiative ආයතනය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයක දී හෙළි වී ඇත්තේ 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව මිශ්‍ර…

Continue Reading19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ජනතාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර මතයක්