රන් බිජු ගැනීමට බඩවත පැලීම හෙවත් වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීම

ජනාධිපතිරණයට පෙර නැගෙනහිර පර්යන්තය සියයට සියයක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරවීමට පියවර ගන්නවා යැයි කියූ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මේ වන විට ඉන් 49% කොටසක් ඉන්දීය අදානි සමාගමට පවරා දීමට…

Continue Readingරන් බිජු ගැනීමට බඩවත පැලීම හෙවත් වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීම