ආදාහනය වෙනුවට භූමදානය කළහැක්කේ කෙසේද?

කොරෝනා ආසාදිත බවට තහවුරු වූ මෘත දේහ බැහැරලීම,බෝවන රෝග පාලනය සඳහා වූ දැනට දිවයින තුල බල පවත්වන සක්‍රියම නීතිමය ප්‍රතිපාදනය 1897 අංක 03 දරන නිරෝධායන රෝග ස්පර්ශකයින් වෙන්කර තැබීමේ සහ බෝවන…

Continue Readingආදාහනය වෙනුවට භූමදානය කළහැක්කේ කෙසේද?