ආර්ථික වර්ධනයේ නවතම තත්වය.

දළ දේශීය නිෂ්පාදනය යනු කුමක්ද? නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ නිපදවා ඇති රටේ සමස්ත භාණ්ඩ හා සේවා වල වටිනාකම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ලෙස සැළකේ. එය  ඊට පෙර අදාළ කාලපරිච්චේදයට සාපේක්‍ෂව උච්චාවචනය…

Continue Readingආර්ථික වර්ධනයේ නවතම තත්වය.