ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මිලක් !

බලවතුන් සහ බලගතු තීරකයින් විසින් සිදුකරණ ආපදා බොහෝ අය නම් කරන්නේ මානවයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ආපදා වශයෙනි. මා මේ ලිවීමට යන්නේ අපේ රට සහ අපේ වැනි තවත් රටවල් මුහුණ…

Continue Readingප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මිලක් !