අද ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණික දිනය

1990 වසරේ දෙසැම්බර් මස 18 වෙනිදා සියලුම සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ  පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය පිළිබඳ යෝජනාවක් සම්මත විය. ඒ අනුව මේ දෙසැම්බර් 18 දිනය පාදක…

Continue Readingඅද ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණික දිනය