ශ්‍රී ලංකාව නිරාගමික රාජ්‍යයක් විය යුතු ද ?

අනාගමිකභාවය, නිරාගමිකභාවය යන වචන දෙක අතරින් අප තෝරාගත යුත්තේ කුමන සංකල්පය ද යන කාරණය සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන් කොළම විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාරිය සුමිත් චාමින්ද ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් පසුගිය දා One…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාව නිරාගමික රාජ්‍යයක් විය යුතු ද ?