සැකකරුවකු වරදකරුවකු බවට ඔප්පු වන තෙක් ඔහු ගැන හෙළිකිරීම සාධාරණද?

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයේ 11 වන වගන්තිය :"දණ්ඩන වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටි සෑම පුද්ගලයෙකුටම, නීත්‍යානුකූල විවෘත අධිකරණ විභාගයකින් වරදකරු බව ඔප්පුවන තෙක් නිර්දෝෂියකු ලෙස සලකනු ලැබීමටත්, ඒ අධිකරණයේදී…

Continue Readingසැකකරුවකු වරදකරුවකු බවට ඔප්පු වන තෙක් ඔහු ගැන හෙළිකිරීම සාධාරණද?