රාජ්‍යය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම

මා විසින් මීට පෙර ‘යුගයක අවසානය’ යන හිසින් ලියන ලද ලිපිය දේශපාලන තලයේ සැලකිය යුතු තරමේ අවධානයකට ලක්වුණේ යැයි කිව හැකිය. ලංකාව ගමන් කරමින් තිබෙනුයේ අරාජකත්වයක් හරහා අතිවිශාල විනාශයකට බව…

Continue Readingරාජ්‍යය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම