කොවිඩියානු සමාජ පරිසරයක ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ දිශානතිය කොතැනටද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩගත හැකියැයි සිතීම මුළාවක් ද ? කොරෝනා වසංගතය රටේ ආර්ථිකමය සමාජයීය දේශපාලනමය නව ව්‍යුහයක් සංවිධානය කරගැනීම සදහා අපට දුන් අවස්ථාවකි. නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සකස් විය යුත්තේ දේශීය අවශ්‍යතාවට…

Continue Readingකොවිඩියානු සමාජ පරිසරයක ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ දිශානතිය කොතැනටද?