ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවාද?ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ කෙසේ විය යුතුද? පා.ම. තිස්ස අත්තනායක (ස.ජ.බ)

Continue Readingශ්‍රී ලංකාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවාද?