2021 අයවැය: සම්පූර්ණ කතාව

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අද (17) දින 2021 වර්ෂයට අදාළ අයවැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එම අයවැය කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම පහත පළ වෙනවා. අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ…

Continue Reading2021 අයවැය: සම්පූර්ණ කතාව