2021 අයවැය කථාව

2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළ අයවැය ප්‍රකාශය මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් සිටී. අද (17) පස්වරු 01.40ට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ආරම්භ විය. මෙය මෙරට 75 වන අයවැය…

Continue Reading2021 අයවැය කථාව