විසර්ජන පනත 2020 – අයවැය හිඟය සියයට 7.9ක්

2020 විසර්ජන පනත අනුව අයවැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව සියයට 7.9ක් ලෙස දැක්වේ. 2019 මෙරට අයවැය පරතරය සටහන් වූයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව සියයට 9.6ක් වශයෙනි. අද (12) දින…

Continue Readingවිසර්ජන පනත 2020 – අයවැය හිඟය සියයට 7.9ක්