ගත වූ මාස 6ට කන කර තියා බිලියන 643ක් ණය අරන්

වාණිජ බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවල ස්වර්ණාභරණ උකස් මධ්‍යස්ථානවලින් මේ වසරේ (2020) පසුගිය මාස හයට මහජනයා ලබාගෙන ඇති ණය මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 643ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු වාර්තා පෙන්වා…

Continue Readingගත වූ මාස 6ට කන කර තියා බිලියන 643ක් ණය අරන්