තුන්වැනි ජනරජයක් ගැන සිතීමට කාලයයි

විසිවැනි සංශෝධනය සම්මත කරගත්තාට පසුව ආණ්ඩුව, අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා සුදානම් වේ. ඒ සඳහා දැනට විද්වත් කමිටුවක් පත් කර ඇත. යෝජනාද කැඳවා ඇත. පෙනෙන්නට තිබෙන පරිදි, ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කිරීම…

Continue Readingතුන්වැනි ජනරජයක් ගැන සිතීමට කාලයයි