කළුකඩ රාජ්‍යයක් !

ඉතාලි-ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් හිමි, දැනට ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාල කොලීජියේ නවෝත්පාදන සහ රාජ්‍ය ඇගයුම් පිලිබඳ ආර්ථික විද්‍යා මහාචාර්ය වරියක් ලෙස කටයුතු කරන, මරියානා මස්සුකාටෝ (Mariana Mazzucato),  මීට අවුරුදු හතකට පෙර,…

Continue Readingකළුකඩ රාජ්‍යයක් !