ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයේ ගමන් මග – 1931 සිට

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීම සදහා විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කල බවට ජනමාධ්‍ය විසින් වාර්ථා කල අතර 2020 ඔක්තෝබර් 20 වන දින අංක 2198/13 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයේ ගමන් මග – 1931 සිට