මහබැංකුව “මෑතකාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා” ප්‍රකාශනය නිකුත් කරයි

ආර්ථික ප්‍රවණතා යාවත්කාලීන කිරීමට අමතරව, 2020 ඔක්තෝබර් මස මැද දක්වා ඇති තොරතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින්, 2020 අප්‍රේල් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මැදි කාලීන සාර්ව ආර්ථික රාමුවෙහි යාවත්කාලීන කිරීමක් ද…

Continue Readingමහබැංකුව “මෑතකාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා” ප්‍රකාශනය නිකුත් කරයි