මන්ත්‍රී නෙරපීමේ නීතිය, ව්‍යවහාරය, අතීත අත්දැකීම් හා SJB මුහුණ දී ඇති අභියෝගය

ඩයනා ගමගේ තමන්ට විරුද්ධව කථා කරන පිරිසට තර්ජන හා කිචෝක් කරමින් සිටී. පක්ෂ නායකයින්, මන්ත්‍රීවරුන් ගැන ජනමාධ්‍ය යේ අදහස් දක්වයි.  නායකත්වය දැනුවත්ව 20 ට ඡන්දය දුන් බව අවඟයි.  තවදුරටත් පක්ෂ නියෝජ්‍ය ලේකම් තනතුරේ…

Continue Readingමන්ත්‍රී නෙරපීමේ නීතිය, ව්‍යවහාරය, අතීත අත්දැකීම් හා SJB මුහුණ දී ඇති අභියෝගය