අද පාර්ලිමේන්තුව පැය 03කට සීමවෙයි

පැය තුනක කාලයක් සඳහා අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතව තිබේ. කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තුව එක් දිනකට පමණක් සීමා කිරීමට පසුගිය දා පැවති පක්ෂ නායක…

Continue Readingඅද පාර්ලිමේන්තුව පැය 03කට සීමවෙයි