‘ඊනියා කොරෝනා භීතිය’ ලක්ෂ 20ක් ධීවර පවුල්වල ජීවිත වනසා දමයි ද ?

. ධීවරයෝ කියන්නේ මේ රටේ නොසලකා හැර ඇති කොට්ඨාසයක්. බලන්න ගොවියන්ට ලබා දෙන සහන. නියඟය හරි ගං වතුර හරි ඇවිල්ලා වගා හානි වුණොත් සහන දෙනවා. පොහොර සහනාධරය දෙනවා. ඇට දෙනවා,…

Continue Reading‘ඊනියා කොරෝනා භීතිය’ ලක්ෂ 20ක් ධීවර පවුල්වල ජීවිත වනසා දමයි ද ?