பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பாராளுமன்றம் ஊடாக பதவி நீக்கம்

பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரை பதவி நீக்குவதற்கான பிரேரணை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று 46 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது. 2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிரிவின்படி தற்போதைய தலைவர் மற்றும்…

Continue Readingபொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பாராளுமன்றம் ஊடாக பதவி நீக்கம்