නව ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතින් ජනතාව ත්‍රස්ත වෙයිද?

2023 මාර්තු 17 වන දින ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද “ප්‍රති ත්‍රස්ත” පනත් කෙටුම්පත මේ වන විට ක්‍රමිකව සමාජයේ අවධානය දිනාගෙන තිබෙනු දැකිය හැකියි.මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන ආණ්ඩුවේ පාර්ශවය…

Continue Readingනව ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතින් ජනතාව ත්‍රස්ත වෙයිද?