ලෙඩ වෙන රාජ්‍ය ව්‍යවසායට අත්‍යාවශ්‍ය සැත්කමක්…. රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වය ඇති ව්‍යවසායයක් යනු කුමක්ද?

රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සෑම රටකම පාහේ බෝහෝ කාලයක් මුළුල්ලේ ආර්ථික සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කාර්‍ය භාරයක් ඉටු කරනු ලැබේ. උදාහරණ ලෙස සිංගප්පූරුව, චීනය,ජපානය, කොරියාව වැනි රටවල් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් එරට ආර්ථික අභිවෘද්ධිය උදෙසා…

Continue Readingලෙඩ වෙන රාජ්‍ය ව්‍යවසායට අත්‍යාවශ්‍ය සැත්කමක්…. රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වය ඇති ව්‍යවසායයක් යනු කුමක්ද?