ගෙව්වත් නොගෙව්වත් ජනතාව අමාරුවේ දමන බදු…

උග්‍ර ජීවන වියදම හමුවේ මේවන විට මෙරට ජනතාවගෙන් බහුතරයක් දිවිගෙවන්නේ දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ්‍යයේය. එවැනි තත්වයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ප්‍රතිපත්තිය නැවත වෙනස් කිරීම තුළින් ජන ජීවිතයට විශාල බලපෑමක් ඇතිවන…

Continue Readingගෙව්වත් නොගෙව්වත් ජනතාව අමාරුවේ දමන බදු…