අධිකරණයේ යථා තත්ත්වය කුමක්ද..?

සම්භාව්‍ය ලිබරල් මතය අනුව පමණක් නොව, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුවද පරමාධිපත්‍යය බලයේ නියම හිමිකරුවන් වන්නේ මහජනයාය. නැතහොත් රාජ්‍ය බලයේ ප්‍රභවය සමාජය වන අතර, මහජනයා තෝරා පත් කර ගන්නා රාජ්‍ය…

Continue Readingඅධිකරණයේ යථා තත්ත්වය කුමක්ද..?