බුද්ධි ගලනයෙන් සෙලවෙන රටේ ගමන

රී ලංකාවෙ මේ පවතින තත්වය නිසා විදෙස්ගත වෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් මග හැර ගන්න බොහෝ දෙනෙක් කැමති නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව සතු විශාල වටිනාකමක් සහිත මානව සම්පතක් තියෙනවා කළමනාකරණය කිරීමේත් විවිධ ගැටළු…

Continue Readingබුද්ධි ගලනයෙන් සෙලවෙන රටේ ගමන