20 වැනි සංශෝධනයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය දින 2කට සීමා කරයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා වන 20 වැනි සංශෝධනය ලබන ඔක්තෝම්බර් 21 සහ 22 දිනවලදී පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව පසුගියදා (16) තීරණය කරන ලදි. මේ අතර 20…

Continue Reading20 වැනි සංශෝධනයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය දින 2කට සීමා කරයි