රාජ්‍ය සේවය යළි පිබිදවීමට…

රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් නැවතත් කසු කුසුවකි.රාජ්‍ය සේවකයින් රටට බරක් බවත් ඔවුන් විසින් සිදුකරනු ලබන නාස්තිය සහ වෙනත් වංචනික ක්‍රියා නිසා රට ගොඩගන්න බැරි බවත් එහෙන් මෙහෙන් අසන්නට ලැබෙනවා. රාජ්‍ය සේවය…

Continue Readingරාජ්‍ය සේවය යළි පිබිදවීමට…