22, අවසාන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වීමට නම්

78 ව්‍යවස්ථාවට මෙතරම් සංශෝධන ඇයි, 22 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති වැදගත්කම සහ 22 වන ව්‍යවස්ථාවට ඇතුලත් විය යුතු දේ පිලිබදව ජ්‍යේෂ්ඨ නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මහතා කරන විග්‍රහයකි https://www.youtube.com/watch?v=q9AnlGQQkdk&feature=youtu.be

Continue Reading22, අවසාන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වීමට නම්